Ajánlások

egy hónapja
Korrekt ebmerközeli gondolkodás.
- Magdolna T
egy éve
Korszerű, önálló mezőgazdasági cég, nagy szakértelemmel.
- Éva E
2 éve
Csak a John Deere!
- Liliána H

GDPR tájékoztató

2/III. Melléklet: Adatkezelési tájékoztató külső, üzleti partnerek részére   Adatkezelési tájékoztató az „UTÓD-AGRO” Kft. üzleti partnerei részére a Kft. által kezelt személyes adatokról és a Kft. adatkezeléséről Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön, mint a Utód-Agro Kft.(továbbiakban Kft.) üzleti partnere, a Társasággal üzleti kapcsolatba lépő ügyfele megismerje a Kft. rá vonatkozó személyes adatainak kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt. A tájékoztatót az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit követtük elsősorban. Jelen dokumentumban - ha külön nem jelöljük -, akkor a „GDPR” rendeletre, mint Európai Uniós legfelsőbb jogforrásra hivatkozunk. Alapvető fogalmak Adatkezelő: a Utód-Agro Kft., jogi személy, mely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Érintett– közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában az Adatkezelő valamennyi ügyfele, partnere, az Adatkezelővel elektronikus, postai vagy egyéb úton kapcsolatba lévő természetes és jogi személyek. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. Adatkezelő, adatfeldolgozó(k) UTÓD-AGRO Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezése: UTÓD-AGRO Kft. 
Cégjegyzékszám: 02-09-067214
Adószám: 12548666-2-02 Székhely: 7900 Szigetvár, Almás u. 3. 1. ép. 
Telephely: 7900 Szigetvár, Dencsházai út 0426/6 hrsz. Az iratőrzés központi helye, a továbbiakban „Iroda”.
Képviseli: Cserveni Lajos Csaba és Cserveni Kornél Péter önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetők
E-mail cím: info.utodagrokft@gmail.com A Társaságnál kinevezett adatvédelmi felelős:
Cserveni Kornél Tel.: +36-30/365-4868, e-mail: info.utodagrokft@gmail.com A könyvelést végző adatfeldolgozó: Pet-Kont Kft.; Tel.: +36-30/244-3186, e-mail: varga.peter@petkont.hu
A Társaságnál működő könyvvizsgáló: AUNA Kft., 7622 Pécs, Liszt Ferenc utca 12. Az Ön érintetti jogai Az érintettet megillető jogokat az Info tv. (2011. évi CXII tv. 2018.08.25-től érvényes módosítása) II/A. fejezete, valamint a GDPR rendelet (59)-(68) pontjai és III. fejezete is részletesen tárgyalja, melyeket a Társaság maradéktalanul biztosít, gyakorlásukat elősegíti az Érintettek számára. 1.      Előzetes tájékozódáshoz való jog: Jelen tájékoztatásunkban találja az Önt érintő adatkezelésekre vonatkozó ezen adatokat. 2.      A hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve kérelmére személyes adatait és azok kezelésével összefüggő információkat rendelkezésére bocsátjuk. 3.      Helyesbítéshez való jog: az Ön kérelmére személyes adatait javítjuk, helyesbítjük, kiegészítjük. 4.      Adatkezelés korlátozásához való jog: az Ön kérelmére személyes adatai kezelését korlátozzuk (azokon a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet nem végzünk), különösen, ha Ön vitatja az adatok pontosságát, akkor a tisztázásig; vagy ha az adatkezelés jogellenes, de Ön zárolást kér; vagy ha Ön jogi igénye előterjesztése érdekében kéri ezt; vagy ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor a jogos érdek megállapításáig. 5.      Törléshez való jog: kérelmére személyes adatai törlését akkor kötelességünk indokolatlan késedelem nélkül megtenni, ha a célhoz a személyes adatokra már nincs szükség; vagy ha a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (azaz jogos érdekből történő adatkezelés esetében), és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy ha jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a törlés; vagy 16 éven aluli a kiskorú számára kínált szolgáltatás, szülői beleegyezés esetében. Érintett törlési kérelme esetében amennyiben azt jogos érdek vagy jogszabályi előírás vagy bármely egyéb ok nem teszi lehetővé, úgy amennyiben lehetséges, a törlés helyett zárolást ajánlunk fel. A hozzájárulás alapján kezelt adatok esetében ennek bármely időpontban történő visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 6.      Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja jogos érdek (adatkezelő vagy harmadik fél részéről). 7.      Adathordozhatósághoz való jog: a Társaságnál automatizált módon adatkezelés nem zajlik, ezért ilyen módon nem tudunk adatot szolgáltatni. A Társaság az érintettek jogainak gyakorlása elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, adatvédelmi felelőst nevez ki az érintetti közvetlen kapcsolattartás elősegítésére. Társaság az érintett jogainak gyakorlását ingyenesen biztosítja kivéve, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, ilyenkor észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Adatkezelő Társaság kérheti a benyújtó személyazonosságának hitelt érdemlő módon történő igazolását, ha megalapozottan feltételezhető, hogy a kérelmet benyújtó személy nem az érintett. A Kft. az érintett által benyújtott kérelmet a legrövidebb idő alatt teljesíti, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja, és a döntésről az érintettet írásban (vagy ha elektronikus úton nyújtották be, akkor elektronikus úton) értesíti. Ez a határidő indokolt, bonyolult esetben 2 hónappal meghosszabbítható, az érintett ez irányú 25 napon belüli értesítése mellett, az ok megjelölésével. Jogorvoslati tájékoztatás Az az alábbi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért: NAIH – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1530  Budapest, Pf.: 5.
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
tel: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
web: http://naih.hu A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. Továbbá az érintett a személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság – az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék vagy (választása szerint) a lakóhelye vagy ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék – előtt érvényesítheti. Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Esetleges adatvédelmi incidens esetén – a jogszabályokkal összhangban - a Kft. mindent megtesz a hatás mérséklésére, és intézkedéseket tesz ennek jövőbeli elkerülésére. Ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az jogaira és szabadságaira nézve, akkor az érintettet haladéktalanul értesíti. Szükség esetén értesíti a hatóságot. Az incidensekről nyilvántartást vezet. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A Kft.-nél nem zajlik automatizált döntéshozatal vagy profilalkotással járó adatkezelés. Adattovábbítás A Társaság személyes adatokat csak a törvényi előírásoknak való megfelelés biztosítása céljából továbbítja adatfeldolgozónak (üzleti partnerei adatai esetében a könyvelőnek). Az adatfeldolgozó az adatokat adatkezelő utasításai szerint és titoktartási kötelezettség mellett kezeli. Az adatfeldolgozón kívül személyes adatokat az érintett hozzájárulásának hiányában csak a törvényben meghatározott szerv vagy személy részére, és csak az abban meghatározott adatkörben, a célhoz kötöttség elvének maradéktalan érvényesítésével továbbít a Kft.; pld. hatóságoknak illetve hatósági vagy hivatali, szakági ellenőrzéskor (NAV, társadalombiztosítási szervek, stb.) adatok átadásra kerülnek a jogszabályok szerint meghatározott és szükséges mértékben, illetve ha a továbbításra jogszabály alapján létrehozott kötelező nyilvántartásba vétel céljából kerül sor (pld. földhivatali nyilvántartás). Külföldi adattovábbítás nincs a Társaságnál. Üzleti partneradatok kezelése a Társaságnál ÉRINTETTEK KÖRE: a Kft. üzleti partnerei; kapcsolattartói / képviselői, egyéni vállalkozók és őstermelők. SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: cég képviselők: neve; kapcsolattartók, cég képviselők kapcsolattartási adatai (név, telefonszám, e-mail cím), egyéni vállalkozók számlázáshoz szükséges adatai (név, székhely, adószám, bankszámlaszám), őstermelők szerződéshez és jelentéshez szükséges adatai (neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme, TAJ száma, adóazonosító jele, adószáma, őstermelői igazolvány száma, családi gazdaság nyilvántartási száma, regisztrációs száma, személyi igazolvány száma, Felir azonosítója, bankszámlaszáma, aláírása (A NAV jelentéshez a jövőben nem szükséges adatokat a jövőben nem gyűjti); családi gazdálkodó e jogállását igazoló okirat. Árumérlegeléskor a kapcsolati adatokon kívül a mérlegelt gépjármű rendszáma.
SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA: érintett vagy nyilvános forrás. Kapcsolattartási adat megadása nem feltétele a szerződéskötésnek. Szerződéshez szükséges cég képviselő neve és egyéni vállalkozó / őstermelők adatai. Bizonyos esetekben az adóévre hitelesített értékesítési betétlap bemutatása feltétele a lehet a felvásárlásnak.
ADATKEZELÉS CÉLJA: kapcsolattartás a vevőkkel és beszállítókkal, üzletek létrehozásának elősegítése, kérdések megválaszolása, ajánlatkérés- és adás, szerződések megkötése, kezelése, teljesítése, a szerződéshez kapcsolódó ügyintézés, számlázás, reklamáció intézése. ADATOK KEZELÉSÉT LEHETŐVÉ TÉVŐ JOGALAPOK: Szerződés teljesítése – 6. cikk (1)b
Jogszabály - 6. cikk (1) c (többek között az adójogi jogszabályok és a számviteli tv)
Érintett hozzájárulása  – 6. cikk (1)a (az érintett adja meg vagy az nyilvános forrásból származik)
ADATTOVÁBBÍTÁS, CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI:
adatfeldolgozó felé; jogszabályi előírások szerint hatóságnak, jelentéshez (pld. NAV).
ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA, SZEMPONTJAI: a számviteli bizonylatok (ilyenek a szerződések, számlák, és minden, az elszámolást alátámasztó dokumentum) a hatályos jogszabályi háttér előírásainak megfelelően (számviteli törvény 169. §) a szerződés / számla teljesítését lezáró üzleti évet tartalmazó beszámoló benyújtási időpontja + 8 év időtartamig nem törölhetők, a Társaság eddig őrzi azokat.
Kapcsolati adatok hozzájáruláson alapuló kezelése esetében a vevő / beszállító esetleges tiltakozásáig az adatkezelés ellen - azaz a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük adatát. Termőföld bérleti szerződésekhez kapcsolódó adatkezelés ÉRINTETTEK KÖRE: A Kft.-nek termőföldet bérbe adó magánszemély tulajdonosok. SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: személyes beazonosítás és jogszabályi előírás miatt: érintett tulajdonos neve, lakcíme, születési ideje, helye, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme, személyazonosító jele, agrárkamarában kapott azonosító száma; az érintett tulajdona a bérelt termőföld vonatkozásában: helyrajzi szám (hrsz.), hektár / m² terület (ha), aranykorona (AK); a bérleti díj fizetéséhez: bérleti díj mértéke, fizetés módja, ütemezése, bankszámlaszám.
SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA: érintett. Az adatok megadása a szerződés előfeltétele (kivéve bankszámlaszám).
ADATKEZELÉS CÉLJA: földbérleti szerződések megkötése, nyilvántartása, kezelése, teljesítése, megszüntetése, szerződéshosszabbítás, értesítések nyomon követése; bérleti díj fizetési kötelezettség teljesítése, dokumentálása.
ADATOK KEZELÉSÉT LEHETŐVÉ TÉVŐ JOGALAPOK:
Szerződés teljesítése – 6. cikk (1)b
Jogi kötelezettség teljesítés (jogszabály) – 6. cikk (1)c
Jogos érdek a szerződés megszűntét követően – 6. cikk (1)f
ADATTOVÁBBÍTÁS, CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: adatfeldolgozó könyvelő felé; jogszabályi előírások szerint, pld: hatóságnak, jelentéshez (pld. NAV); a mezőgazdasági szektorra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések szerint különösen kifüggesztés esetén az illetékes önkormányzat jegyzője, földhivatali osztály, stb. felé; közhiteles nyilvántartás kezelése érdekében a földhivatali osztály felé; vizsgálat esetén (pld. Magyar Államkincstár felé); pénzmosási tv. szerint.
ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA, SZEMPONTJAI: a számviteli bizonylatok (ilyenek a szerződések, számlák, és minden, az elszámolást alátámasztó dokumentum) a hatályos jogszabályi háttér előírásainak megfelelően (számviteli törvény 169. §) a szerződés / számla teljesítését lezáró üzleti évet tartalmazó beszámoló benyújtási időpontja + 8 év időtartamig nem törölhetők, a Társaság eddig őrzi azokat. A honlaphoz kapcsolódó adatkezelés A Kft. a Google szolgáltató üzleti honlapját üzemelteti: https://utodagrokft.business.site/ A honlapon nincs érdeklődői kapcsolati adat megadására lehetőség, hírlevelet nem üzemeltet. A weboldal sütiket („cookie”) használ, erről tájékoztatást ad a látogatóknak, lehetőséget nyújtva azok letiltására. ÉRINTETTEK KÖRE: a honlap látogatói.
SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: a sütik áltak közvetített adattartalmak. Statisztikai, hirdetési és nyomon követési szoftrvereket, megoldásokat nem alkalmaz, ilyen sütiket nem kezel.
A HONLAPHOZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA: érintett.
AZ ADAT MEGADÁSA ELŐFELTÉTELE-E A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉNELK? A sütik letilthatók, azok nélkül az oldal bizonyos funkciói nem működnek teljes körűen.
ADATKEZELÉS CÉLJA: a Kft. termékeiről, szolgáltatásairól nyújtott tájékoztatás.
A HONLAPHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK KEZELÉSÉT LEHETŐVÉ TÉVŐ JOGALAPOK:
Érintett hozzájárulása  – 6. cikk (1)a
A HONLAPHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATTOVÁBBÍTÁS, CÍMZETTEK: nincs adattovábbítás. Jelenleg nem használunk analitikai és hirdetési megoldásokat.
A HONLAPHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATTÁROLÁS HATÁRIDEJE: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig: a felhasználó, honlap látogató a sütiket le tudja tiltani (ld. a süti tájékoztatóban). Vagyonvédelmi intézkedések A Kft. telephelyén vagyonvédelmi, objektumőrzési céllal kamerás megfigyelőrendszer, riasztórendszer és élőerős őrzés zajlik. A megfigyelőrendszer érintettei az objektumra belépő személyek, a rögzített adatok köre a róluk készült képfelvételek. Az adatkezelés jogalapja a Kft. jogos érdeke és az érintett ráutaló magatartással történő hozzájárulása. A képfelvételeket a rendszer 72 óráig tárolja, alapesetben adattovábbítás harmadik fél felé nem történik. 

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolat

Felhívom
  • 06 20 214 3821
  • (06 73) 510 454

Cím

Útvonaltervezés
Szigetvár
Dencsházai út 0426/6
7900
Magyarország

Nyitvatartási idő

H:8:00–16:00
K:8:00–16:00
Sze:8:00–16:00
Cs:8:00–16:00
P:8:00–16:00
Szo:Zárva
V:Zárva
Kapcsolatfelvétel
Üzenet elküldve. Hamarosan jelentkezünk.